Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng, mức hưởng sau khi nghỉ việc bao nhiêu?


Lao Động Xem bản gốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông tin về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Bạn đọc Ngọc Anh hỏi: Tôi làm ở Công ty giày da với mức lương 7 triệu đồng/tháng, trong 6 tháng (11.2019 - 5.2020), sau đó thì nghỉ việc và đã đóng bảo hiểm xã hội được 6 tháng. Vậy cho tôi hỏi, tôi được hưởng nhiêu tiền từ bảo hiểm xã hội?.

Về trường hợp trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Điểm c, Khoản 2, Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Về cách tính:

Theo Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014)

+ (2 x Mbqtl x Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014)

Trong đó:

- Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 - 6 tháng được tính là ½ năm, từ 7 - 11 tháng được tính là 1 năm.

Trường hợp tính đến trước 1.1.2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 1.1.2014 trở đi.

- Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mbqtl = (Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh hàng năm): Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.


Bảo Hiểm Xã Hội X Mbqtl X Nghỉ Việc Việt Nam Tham Gia Bình Quân Người Lao Động Chế Độ Bạn Đọc Ngọc Anh Mức Hưởng Tiền Lương X Thời Gian Số Tiền Thông Tin Công Ty Giày Da Trả Lời Bắt Buộc

Tin liên quan